Jak prospívá zdraví Chlorella a Spirulina

Poznámka:

Chlorella and spirulina nejsou určeny k léčbě nebo prevenci nemoci. www.returntohealth.eu nenaznačuje žádné účinky chlorelly nebo spiruliny. Vědecké studie jsou zde obsaženy z důvodů referenčních materiálů, neslouží k léčbě nebo prevenci onemocnění. Žádná uplatnění nároků na léčbu onemocnění zde nejsou zamýšleny nebo naznačeny.

Zajímám se o přínos chlorelly a spiruliny na zdraví u:

Akné a kožní potíže

Žádné studie v současnosti.

A.I.D.S.

IInhibice HIV-1 replikace vodním extraktem spiruliny (arthrospira platensis). Ayehunie S. (1), Belay A. (2), Hu Y. (1), Baba T. (1,3), Ruprecht R. (1). (1) Laboratoř virové patogeneze, Dana-Farber Institut rakoviny a Harvardský ústav medicíny, Boston, MA, USA; (2) Earthriské farmy, Calipatria, Kanada; (3) sekce novorozenecké medicíny, oddělení pediatrie, Tuftská Univerzita, Boston, MA, USA. Sedmá IAAA konference, Knysna, Jižní Afrika, 17. dubna , 1996.

Vodní extrakt spiruliny platensis (Arthrospira platensis) inhibuje HIV-1 reduplikaci u původně lidské řady T -buněk a u lidských periferních jednobuněčných červených krvinek. U koncentrace 5-10 mcg/ml bylo zjištěno, že snižuje tvorbu viru a/nebo formaci syncytia na přibližně 50%, a koncentrace 100 mcg/ml prokázala 90-100% inhibici bez cytotoxicity. 50% inhibiční koncentrace (IC50) u růstových buněk byla spočítána mezi 2-6,5 mg/ml v závislosti na použitém typu buněk; terapeutický index byl >100. Extrakt rovněž zablokoval krevní destičky vyvolané virem Rauscher murine leukémie (RLV) > 95% v koncentraci pohybující se v rozmezí od 75-150 mcg/ml; 50% snížení tvorby krevních destiček (50% efektivní koncentrace EC50) bylo v koncentraci 9-30 mcg/ml. Extrakt přímo deaktivoval infekčnost HIV-1, když preinkuboval s virem, který byl přednostně přidán do lidské řady T-buněk v podobných inhibičních koncentracích.

Alergie

Prostředky k normalizaci hladiny imunoglobulinu E za využití potravinového doplňku Spiruliny. L. Evets,a spol. 1994. Grodenská Státní lékařská universita - Komise ruské federace pro patenty a obchod. Patent (19)RU (11)2005486. 15.leden, 1994. Rusko.

Imunoglobulin E (IgE) dětí žijících ve vysoce radioaktivních oblastech je značně nad normálem. Studie u 270 dětí prokázala, že denní konzumace okolo 5 gramů tablet spiruliny normalizovala IgE během šesti týdnů. U dětí, jež neužívali spirulinu, se hladina IgE nezměnila. Nebyly pozorovány žádné vedlejší účinky. Spirulina snižuje množství IgE v krvi, což vede k normalizaci a snížení alergií.

Anémie

Klinická praxe podávání spiruliny pacientům trpícím hypochromní anémii. T. Takeuchi, a spol., 1978. Tokyjská lékařská a dentální univerzita, Japonsko

Osmi ženám byla zredukována strava z důvodu zachování štíhlé postavy - byla u nich prokázána hypochromní anémie - nižší obsah hemoglobinu v krvi než je obvyklé. Po každém jídle byly těmto ženám podány čtyři gramy spiruliny. Za třicet dní se obsah hemoglobinu v krvi zvýšil o 21%, to znamená z 10,9 na 13,2, což je přijatelná hladina, která se již nepovažuje za anemickou.

Dostupnost železa z modrozelené řasy spiruliny u krys. P. Johnson a E. Shubert. 1986. Publikováno ve výzkumu o výživě, šestá sekce , 85-94, USA.

Spirulina obsahuje vysoce dostupnou formu železa. Železo získané z rostliny, jež je vysoce dostupné, je obtížné objevit. Bylo zjištěno, že absorbce železa u krys a lidí spolu značně souvisejí. Krysy, které byly krmeny spirulinou, absorbovaly železo více nebo do stené míry jako krysy krmené železem z potravinového doplňku síran železnatý. Pro porovnání při absorbci železa z brambor a celezrného chleba je získáno přibližně o polovinu méně síranu železnatého. Zdá se, že spirulina je dostatečně koncentrovaným zdrojem dostupného železa.

Klinická praxe podávání spiruliny pacientům s hypochromní anémií. T. Takeuchi, a spol., 1978. Tokyjská lékařská a dentální universita, Japonsko

Osmi ženám byla zredukována strava z důvodu zachování štíhlé postavy - byla u nich prokázána hypochromní anémie - nižší obsah hemoglobinu v krvi než je obvyklé.Po každém jídle byly těmto ženám podány čtyři gramy spiruliny. Za třicet dní se obsah hemoglobinu v krvi zvýšil o 21%, to znamená z 10,9 na 13,2, což je přijatelná hladina, která se již nepovažuje za anemickou.

Artritida

Žádné studie v současnosti.

Astma

Žádné studie v současnosti.

Zápach z úst (halitóza)

"Chlorella, klenot Dálného Východu" Dr Bernard Jensen,D.O.,Ph.D.

Chlorofyl je proslulý díky svým schopnostem odstraňovať zápach a dlouhodobě se používá jako podpažní deodorant a ke kontrole zápachu z úst. Žvýkáním chlorellových tablet se z nich uvolňuje chlorofyl, jež efektivně zlepšuje stav v ústech. Žvýkání rovněž prospívá lidem trpícím chorobami dásní díky tomu, že umožňuje chlorofylu dostat se mezi zuby a dásně.

Posilování a zdokonalení sportovního tréninku

Žádné studie v současnosti.

Rakovina

Zhodnocení chemoprevence rakoviny ústní dutiy pomocí spiruliny. Babu, M. A spol., 1995. publikováno ve Výživa a rakovina, svazek 24, číslo 2, 197-202. Indie. U modrozelené mikrořasy spiruliny, jež byla použita v denní stravě rodilých obyvatel Afriky a Ameriky, bylo zjištěno, že je bohatým přírodním zdrojem proteinu, karotenoidů a dalších mikroživin. Experimentální studie u živočišných modelů názorně dokázaly inhibiční vliv řasy spiruliny na orální karcinogenezi. Studie v rámci předškolních dětí v Indii názorně dokázala, že spirulina fusiformis je efektivním zdrojem vitaminu A ve stravě. Zhodnotili jsme chemopreventivní činnost spiruliny (1 g/denně po dobu 12 měsíců) na zlepšení stavu orální leukoplakie u jedinců žvýkajících tabákové listy v Kerale, Indie. Celková regrese léze byla pozorována u 22 z 44 (45%) zkoumaných subjektů, kterým byla podána spirulina, oproti 3 ze 43 subjektů (7%), kteří patřili do skupiny s placebo efektem. Při rozdělení podle typu leukoplakie byla více pozorována reakce u homogenní léze: celková regrese byla pozorována u 16 z 28 (57%) subjektů s homogenní leukoplakíí, u 2 z 8 s erythroplakií, u 2 z 4 s verukózní leukoplakií, a u 0 z 4 s ulcerózní a nodulární lézií. Během jednoho roku od skončení podávání doplňků se u 9 z 20 (45%) celkových respondentů spiruliny opětovně rozvinula léze. Potravinové doplňky obsahující spirulinu nezvýšily koncentraci séra retinálního karotenu nebo betakarotenu, ani nebyly spojovány s toxicitou. Toto je první studie u lidí, jež hodnotí chemopreventivní potenciál spiruliny. K dalším hodnocením je nutné provést více studií v různých prostředích a u různé populace.

Prevence experimentální rakoviny úst pomocí extraktu řasy spirulina-dunaliella. J. Schwartz, G. Shklar, a spol., 1988. Dentální medicína Harvardské školy, publikováno ve Výživa a rakovina 11, 127-134, 1988, USA.

Ukázalo se, že když byl extrakt řasy Spirulina-Dunaliella aplikován povrchově ve formě roztoku obvykle třikrát týdně po dobu dvacetiosmi týdnů, došlo k zamezení rozvoje nádoru lícní torby křečka hamster buccal pouch. U všech zvířat pod vědeckým dohledem, která nebyla léčena, byl zjištěn rozvoj nádoru pravé lícní torby buccal pouch. U zvířat krmených kantaxantinem bylo nápadně a staticky prokázáno význačné snížení počtu makroskopických nádorů a jejich velikosti v porovnání se skupinou neléčených zvířat. U zvířat krmených betakarotenem bylo názorně prokázáno menší, ale statisticky významné snížení počtu nádorů a jejich velikostí. Živočichové krmeni řasou prokázaly celkovou absenci makroskopických nádorů. Avšak mikroskopické sekce nádoru lícní torby buccal pouch u živočichů krmených touto řasou, prokázaly lokalizované oblasti dysplasie a ranné stádium carcinoma-in-situ postupující zničení.

Jedinečný glykoprotein získaný z Chlorella vulgaris typu CK22 prokázal antimetastatickou imunoefektivitu Tanaka K, Yamada A, Noda K, Hasegawa T, Okuda M, Shoyama Y, Nomoto K. Výzkumné laboratoře, Chlorella Industries Co. Ltd., Fukuoka, Japonsko. Cancer Immunol Immunother, 1998 Únor;45(6):313-20

Glykoproteinový extrakt (CVS), získaný z jednobuněčné, zelené řasy chlorelly, typu CK22, vykazoval nápadný protinádorový účinek proti spontánně a experimentálně vyvolaným metastázám u myší. Inhibice nádorových metastáz se zvýšila, když podání intranádorového CVS následovalo podání CSV podkožní injekcí. Protimetastatická imunoefektivita byla pozorována u eutymických myší, ale ne u laboratorních myší bez brzlíků. Protinádorová aktivita CVS se odrazila u specifické-antigenní, zprostředkované imunitě T-buněk. CD4 i CD8 T-buňky přispěly k protimetastatickým účinkům, jak bylo ukázáno experimenty vyčerpání u živých organismů s protilátkami podskupiny anti-T. Navíc, CVS způsobil přijímání T- buněk do místních lymfatických uzlin a jejich proliferaci do těchto orgánů. CD4-positivní populace následující po injekčním podání CVS v době nádorové rechallenge, ukázala nápadné zvýšení podílu T-buněk, které byly CD18 světlé, CD44 světlé, CD25+, CD54+, CD69+ or CD71+ v lymfatických uzlinách. Tudíž CVS způsobuje

aktivaci T-buněk v periferních lymfatických uzlinách u myší nesoucích nádor. Usuzujeme, že CVS zvyšuje protimetastatickou imunitu aktivací T-buněk v lymfoidních orgánech a zvyšuje příjem těchto buněk do místa nádorů. Předoperační léčba pomocí CVS by mohla zabránit postupu metastáz nebo nádoru.

Chemoterapie

Kanazawaská lékařská universita v Japaponsku a Taipeiská lékařská universita na třetím mezinárodním kongresu v Reims, Francie, 1985. Chlorella může stimulovat makrofágy a T-buňky imunitního systému, což vede k protinádorovému účinku, pravděpodobně způsobeného ochranou nebo znovuobnovením makrofágové aktivity, jež je obyčejně opožděná v těle do té doby než se nádor začne rozrůstat. Chlorella také snižuje vedlejší účinky chemoterapie --- bylo prokázáno mnohem menší poškození imunitního systému.

Chronická únava

Žádné studie v současnosti.

Uživatelé počítačů a mobilních telefonů

Žádné studie v současnosti.

Zácpa nebo průjem

Spirulina v Jiangxi, Čína. Miao Jian Ren, 1987, Akademický ústav zemědělstvi, presentována v Pat Soc. Appl. Algology, Lille, Francie, Září 1987,Čína.

V Nanjingské dětské nemocnici se uzdravilo v krátkém časovém období 27 dětí ve věku mezi 2-6 lety, které trpěli nechutenstvím, nočním pomočováním, zácpou a průjmem, a to díky dětské výživě obsahující 1,5g spiruliny, 12g pečených ječměných klíčků, vitamin B1 a zinek. Klinické účínky prokázaly, že spirulina je skutečnou zdravou výživou u dětí.

Uživatelé počítačů a mobilních telefonů

Žádné studie v současnosti.

Potíže s cukrovkou nebo hladinou cukru v krvi

Zlepšení glykogeneze u streptozocin (STZ) diabetických myší po podání zelené rašy chlorella. Cherng JY, Shih MF, oddělení chemie a biochemie, Národní Chung-Chengova universita, Chia-Yi, Taiwan, ROC.

Chlorella, druh jednobuněčné sladkovodní řasy, je populární potravina v Japonsku a Taiwanu. Studie potvrdily hypoglykemické účinky chlorelly u aloxan a streptozocin (STZ) vyvolaného diabetu u zvířat. Avšak mechanismy, při nichž léčba chlorellou ovlivňuje homeostázu glukozy v krvi, nebyly pozorovány. Diabetes u ICR myší byl vyvolán aplikací injekce STZ. Lipogenese u živých organismů byla měřena začleněním 3H-H2O do lipidů u hnědých a bílých tukových tkání. Absorbce glukózy v játrech a v hlubokém svalu lýtka byla naměřena kvantitativním rozborem 2-deoxy-D-[1,2-3H] hladin glukosy. Účinky chlorely na sérum neesterifikovaných mastných kyselin (NEFA) byla naměřeny komerčními soupravami pro kvantitativní rozbor. Insulin-stimulované lipogenní poměry u hnědých a bílých tukových tkání nebyly ovlivněny chlorellou. Nicméně chlorela zvýšila absorbci 2-deoxyglukosy v játrech a v hlubokém svalu lýtka u normálních a STZ myší v porovnání s jejich příslušnými kontrolami (p < 0.01). Navíc urychlení NEFA hladin bylo nižší u STZ myší léčených chlorellou v porovnání s STZ myší léčenými H2O (p < 0.005). Současné výsledky tvrdí, že hypoglykemické účinky chlorelly jsou způsobeny zvýšením absorbce glukózy v játrech a v hlubokém svalu lýtka. Zlepšená sensitivita na inzulín po léčbě chlorellou by mohla být rovněž způsobena snížením hladin NEFA vzhledem k tomu, že sensitivita na inzulin je obyčejně u diabetu otupěna zvýšením NEFA.

Antioxidační a anikatarční účinky chlorelly na krysách se streptozocinním vyvolaným diabetem. Shibata S, Natori Y, Nishihara T, Tomisak K, Mtsumoto K, Sansawa H, Nguyen VC. Yakultský centrální institut pro mikrobiologický výzkum, 1796, Yaho, Kunitachi, Tokyo 186-8650, Japonsko.

Byly zkoumány antioxidační činnosti chlorely na živém organismu i za umělých, laboratorních podmínek. Chlorella prokázala silný antioxidační účinek v porovnání s různou zeleninou u 1,1-difenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radikalního kvantitativního rozboru odumřelých organismů. K hodnocení antioxidačních a anitkataračních účinků u živých organismů byl krysám se streptozocinnním vyvolaným diabatem podáván 11 týdnů 7,3% prášek chlorelly. Na konci experimentu snížila chlorella do značné míry glykovaný hemoglobin v krvi (hemoglobin A1c) a hladiny séra cholesterolu, avšak nebyla ovlivněna koncentrace séra glukózy. Hodnota séra peroxid lipidu (TBARS hodnota) u krys krmených chlorellou byla nižší než u krys pod dohledem. U jater a ledvin chlorella také snížila chemiluminescentní intenzitu. Dále oddálila rozvoj opacity čočky. Obsah peroxid lipidu v čočce u krys krmených chlorellou byl nižší než u krys pod dohledem, nicméně rozdíly nebyly významné. Tyto výsledky naznačují, že chlorella má antioxidační činnost a může být prospěšná při prevenci komplikací u diabetu jako je například katarakt neboli šedý zákal.

Činnost chlorelly pyrenoidosy na experimentálním diabetu u krys. RODRIGUEZ LOPEZ Med Exp Int J Exp Med. 1964;10:381-6.

Studie chlorelly a diabetu

Zažívací obtíže

Zvýšení obrany proti hostiteli pomocí jednobuněčné, zelené řasy chlorella vulgaris proti infekci vyvolané Escherichia coli. Tanaka K; Koga T; Konishi F Infect Immun, 1986, Srpen;53(2):267-71

Ochrana proti Escherichia coli naočkovaná intraperitoneálně do myší byla zvýšena při intraperitoneálním, intravenozním a subkutanenním podání růstového faktoru chlorelly. Posilující účinek byl odhalen u dávkování nad 2,0 mg/kg a kdýž byly dávky podány 1, 4, nebo 7. den před infekcí. Vyloučení bakterie ze sleziny se zvýšilo u myší léčených růstovým faktorem chlorelly a toto zvýšené vyloučení se může vztahovat k urychlení superoxidové generace a chemokineze u polymorfonukleových leukocytů léčbou růstového faktoru chlorelly.

Zpráva Dr. Takechi Y. Gakushu Kenku-sha, Tokyo, Japonsko, 30. listopadu, 1970

Chlorella zvýšila růst lactobacilu v tlustém střevu (tračníku) člověka čtyřnásobně u standartního růstového média. Je zřejné, že chlorella podporuje zdraví lidského tlustého střeva.

Účinky spiruliny na obsah slepého střeva u krys. Y. Tokai, a spol, 1987. Chibský věstník fakulty hygieny únor 1987, svazek 5, číslo 2, Japonsko.

Krmení krys stravou obsahující 5% spirulinu po dobu sto dní (v porovnání se skupinou pod dohledem nekrmenou spirulinou ) odhalilo: 1. hmotnost slepého střeva se zvýšila o 13%; 2. lactobacillus se zvýšil o 327%; 3. vitamin B1 uvnitř slepého střeva se zvýšil o 43%. I když spirulina nedodala tento doplňkový vitamin B1, celková absorbce B1 se zlepšila. Studie naznačuje, že konzumace spiruliny zvyšuje množství laktobacilu a může zvyšovat efektivní vstřebávání vitaminu B1 a dalších vitaminů z celkové stravy.

DNA

Zvýšení endonukleové aktivity a oprava syntézy DNA polysacharidu spiruliny. Qishen, P., a spol., 1988, publikováno v čínském genetickém periodiku 15 (5) 374-381, Čína

Vliv polysacharidu rozpustného ve vodě získaného ze spiruliny plantesis na odstranění obnovy DNA byl pozorován pomocí endonukleového kvantatitavního rozboru a radioautografií. Výsledky ukázaly, že přítomnost polysacharidu značně zvýšila obnovu činnosti odstranění zářením poškozeného DNA i mimořádnou syntézu DNA (UDS). Během zkoumání časového průběhu procesu odstranění bylo zjištěno, že přítomnost polysacharidu spiruliny nejen zvýšila počáteční rychlost odstranění poškozených DNA a UDS, ale rovněž odložila saturaci obou důležitých reakcí, jak odstranění tak i obnovu syntézy DNA.

Infekce vyvolané bakterií E-coli

Zvětšení obrany hostitele jednobuněčnou zelenou řasou chlorella proti infekci způsobené bakterií Echericia coli. Tanaka K; Koga T; Konishi F , Infect Immun, Srpen 1986;53(2):267-71

Ochrana proti Escherichia coli naočkovaná intraperitoneálně do myší byla zvýšena intraperitoneálním, intravenozním nebo subkutánním podáním růstového faktoru chlorelly. Zvýšený účinek byl odhalen u dávkování nad 2,0 mg/kg a při podání dávek 1, 4, nebo 7. den před propuknutím infekce. Vyloučení bakterie ze sleziny bylo zvýšeno u myší léčených růstovým faktorem chlorelly. Toto zvýšené vyloučení by se mohlo vztahovat k urychlení superoxidové generace a chemokineze u polymorfonukleových leukocytů pomocí léčby růstového faktoru chlorelly.

Ekzém

Žádné studie v současnosti.

Otok

Žádné studie v současnosti.

Fibromyalgie

Doplňky výživy obsahující chlorellu pyrenoidosu u pacientů s fibromyalgickým syndromem: pilotní studie. Merchant RE; Carmack CA; Wise CM oddělení anatomie a vnitřního lékařství, Virginijská Commonwealth univerzita, Lékařská fakulta ve Virginnii, Richmnod, VA 23298-0709, USA, Phytother Res, Květen, 2000;14(3):167-73

Každý den po dobu dvou měsiců dvacet účastníků konzumovalo 10 gramů (10,000 mg) chlorelly. Jakékoliv zlepšení příznaků bylo potvrzeno a vyčísleno použitím semiobjektivních a subjektivních závěrečných měření, které byly systematicky provedeny při návštěvách na klinice nulový, třicátý a šedesátý den stravovací terapie. Osmnáct z dvaceti původních pacientů dokončilo tento dvouměsiční experiment. Po dvou měsících průměrná hodnota bolesti se snížila o 22%.Tento pokles byl statisticky významný. Krevní vzorky odebrané při každé příležitosti nenaznačily žádné významné odchylky u chemického složení séra, u vytvořených prvků a u podmnožiny cirkulujících lymfocytů.

Přezkoumání současných klinických experimentů doplňků výživy chlorella pyrenoidosa při léčbě fybriomyalgie, hypertenze a vředové kolitidy. Merchant RE, Andre CA.Virginijská Commnonwealth univerzita, Lékařská fakulta ve Virginnii, Richmnod, VA. Altern Ther Health Med., Květen-červen,2001;7(3):79-91

OBSAH: Bylo navrženo, že konzumace „potravin v přírodním stavu“ přirozeně bohatých na makroživiny má mnoho přínosů na zdraví u těch, kdo přijímá normální nevegetariánskou stravu. Jeden z příkladů představuje potravinové doplňky získané z chlorelly pyrenoidosy, jednobuněčné, sladkovodní a zelené řasy bohaté na proteiny, vitaminy a minerály.

CÍL: Najít důkaz o potenciálů potravinových doplňků chlorelly ke snížení subjektivních znaků a příznaků, ke zlepšení kvality života a k normalizování tělních funkcí u jedinců s chronickými chorobami, obzvláště s fibromyalgií, hypertenzí a s vředovou kolitidou.

FORMA: 'Double-blind', placebo kontrolované, náhodné, klinické experimenty .

UMÍSTĚNÍ: Lékařská fakulta Virginijské commnonwealthské university ve Virginii

PACIENTI: padesátpět subjektů s fibromyalgií, 33 s hypertenzí a 9 s vředovitou kolitidou

ZÁSAH: Subjekty konzumovaly 10 g čisté chlorelly ve formě tablet a 100 ml tekutiny obsahující extrakt z chlorelly každý den po dobu dvou nebo tří měsíců.

HLAVNÍ VÝSLEDEK MĚŘENÍ: U fibromyalgických pacientů, zhodnocení bolesti a celkové kvality života. U pacientů s hypertenzií, měření klidového diastolického krevního tlaku a hladiny séra lipidů. U pacientů s vředovitou kolitidou, stanovení stavu onemocnění za využití Indexu činnosti onemocnění.

VÝSLEDEK: Denní přísun doplňků stravy chlorelly může snížit vysoký krevní tlak, snížit hladinu cholesterolu séra, urychlit hojení ran a zvýšit funkce imunity.

ZÁVĚRY: Potenciál chlorely ke snížení příznaků, zlepšení kvality života a normalizaci tělních funkcí u pacientů s fibromyalgií, hypertenzí nebo vředovou kolitidou naznačují, že objemnější a komplexnější klinické experimenty chlorelly jsou užitečné.

Poruchy žlučového měchýře

Žádné studie v současnosti.

Srdeční choroby nebo srdeční poruchy

Účinek sušené práškové chlorelly vulgaris na experimentální ateriosklerozu a alimentární hypercholesterolemii u králíků krmených cholesterolem. Sano T; Tanaka Y, Artery, 1987;14(2):76-84

Antilipidemická a antiaterosklerotická činnost sušené přáškové chlorelly byla zkoumána za využití samců japonských bílých králíků. Desetitýdenní přísun stravy s vysokým obsahem cholesterolu znatelně zvýšil celkový cholesterol séra a betalipoproteinové hladiny v séru způsobil aortální ateromatozní lézi. V chlorellové skupině, jež byla podávána se stravou s vysokým obsahem cholesterolu obsahující 1% práškové chlorelly, byl potlačen nárůst hladiny celkového a betalipoproteinového cholesterolu. Mimo jiné, rozvoj aortální ateromatózní léze byl významně potlačen. Klofibrát využitý k pozitivnímu řízení tohoto experimentu neprokázal žádný inhibiční účinek jak na zvýšení hladiny lipidů séra, tak na rozvoj aortické ateromatozní léze.

Účinky spiruliny na snížení cholesterolu. N. Nayaka, a spol., 1988. Publikace Tokajské university ve Nutrition Reports Int'l, svazek. 37, číslo. 6, 1329-1337, Japonsko.

Třicet zdravých můžů s vysokou hladinou cholesterolu, mírnou hypertenzí a hyperlipidemií (zvýšená koncentrace tuků v krvi) vykazovalo nižší serum cholesterolu, triglyceridu a LDL (nežádoucí tuk) hladiny po konzumaci spiruliny po dobu osmi týdnů. Tito muži nezměnili svoji stravu s výjimkou přidání spiruliny. Žádné nežádoucí účinky nebyly zaznamenány. Skupina A konzumovala 4,2 gramy denně po dobu osmi týdnů. Celkové sérum cholesterolu se významně snížilo o 4,5% během čtyř týdnů z 244 na 233. Skupina B konzumovala spirulinu po dobu čtyř týdnů, poté tuto konzumaci ukončila. Výzkumníci došli k závěru, že spirulina nesnížila sérum cholesterolu a je pravděpodobné, že má příznivé účinky na zmírnění srdečních chorob díky tomu, že index arteriosklerosy se zlepšil.

Otrava těžkými kovy

Účinek chlorelly, spiruliny a chlorofylinu na fekální vyměšování polychlorinovaných dibenzo-p-dioxinů u myší. K. Morita, T. Matsueda, T. Iida. Fukuouka Institut zdravotních studií a studiích životního prostředí, Fukuoka 818-01, Japonsko, publikováno v Japonském časopise o toxikologickém zdravotnickém prostředí 43 (1) 42-47, 1997, Japonsko

Materiály prezentují distribuci v játrech a fekální vyměšování polychlorinovaných dibenso-p-dioxinových (PCDDs) protějšků u krysích samců krmených chlorellou, spirulinou a chlorofylinem. Cílem této studie je zhodnotit účinek vyloučení PCDD potravinami obsahující chlorofylin. Krysám byla podána léčba dietou obsahující 20% chlorelly, 20% spiruliny, 0,2% 2% chlorofylinu, 10% rýžo-otrubové vlákniny nebo 2% chlorophyllin + 10% rýžo-otrubové vlákniny po dobu pěti dnů. Poté byly zvířatům podány čtyřy gramy jednotlivé stravy obsahující 0,5 ml běžného rýžového-otrobuvého oleje Yusho, který se vyskytoval v jihozápádní části Japonska v roce 1968, a tato strava jim byla podávána dalších pět dnů. Pro živočišný experiment byl použit rýžovo-otrubový olej kontaminovaný PCDDs. PCDD protějšky ve fekáliích a v játrech byly analyzovány pomocí plynové chromatografie-hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením. Fekální výměšky PCDDs ve skupině krmené chlorellou, spirulinou a 2% chlorofylinem byly 7,4, 7,1 a 11,0 krát vyšší v uvedeném pořadí než u skupiny pod dohledem. Tyto výsledky zkoumání naznačují, že podávání chlorelly, spiruliny a chlorfylinu je prospěšné jako nový přístup v léčbě pacientů vystavených lipofilickým zenobiotikům.

Účinek spiruliny na nefrotoxicitu u krys. Y. Yamane, a spol., 1988. Chibská universita presentována na ročním symposiu farmaceutické společnosti Japonska, 15.duben, 1988, Japansko. Těžké kovy a farmaceutická léčiva jsou toxická pro ledviny. Účinky spiruliny na akutní nefritidu způsobenou anorganickou rtutí a farmaceutickémi léčivy byly zkoumány u krys. Vysoké dávkování rtuťi způsobilo nefrotoxicitu u laboratorních krys, naměřenou stoupající blood urea nitrogen (BUN), sérem kreatininu, močové enzymy alkalin fosfátu (ALP) a glutamovo-oxaloacetické transamináze (GOT). Když byly krysy krmeny stravou s 30% spirulinou, tito činitelé značně poklesly ukazující detoxikaci ledvin. Třem skupinám krys byla podávána farmaceutická léčiva používána u lidí: para-Aminofenol (analgetikum/lék proti bolesti), Gentamicin (anti-biotika) a Cisplatin (protirakovinový lék). Opětovně se stav krys zlepšil. Studie došly k závěru, že spirulina může mít prospěšný účinek u lidí trpících otravou těžkými kovy a u těch, jejichž vedlejší účinky u ledvin se mohou zmírňovat při podání léčiv společně se spirulinou. Vedlejší účinky omezují dávkování léků a zpomalují rekonvalescenci, takže kratší doba pro uzdravení je možná.

Vysoká hladina cholesterolu

Účinky spiruliny na snížení cholesterolu. N. Nayaka, a spol., 1988. Publikace Tokajské university ve Nutrition Reports Int'l, svazek. 37, číslo. 6, 1329-1337, Japonsko.

Třicet zdravých můžů s vysokou hladinou cholesterolu, mírnou hypertenzí a hyperlipidemií (zvýšená koncentrace tuků v krvi) vykazovalo nižší hladinu séra cholesterolu, triglyceridu a LDL (nežádoucí tuk) po konzumaci spiruliny po dobu osmi týdnů. Tito muži nezměnili svoji stravu s výjimkou přidání spiruliny. Žádné nežádoucí účinky nebyly zaznamenány. Skupina A denně konzumovala 4,2 gramy po dobu osmi týdnů. Celkové sérum cholesterolu se významně snížilo o 4,5% během čtyř týdnů z 244 na 233. Skupina B konzumovala spirulinu po dobu čtyř týdnů, poté tuto konzumaci ukončila. Výzkumníci došli k závěru, že spirulina nesnížila sérum cholesterolu a je pravděpodobné, že má příznivé účinky na zmírnění srdečních chorob díky tomu, že index arteriosklerosy se zlepšil.

Účinek lipofilického extraktu chlorelly vulgaris na zažívací hyperlipidemii u krys krmených cholesterolem. Sano T, Kumamoto Y, Kamiya N, Okuda M, Tanaka Y. Oddělení chemie, Kurumská universitní škola medicíny, Fukuoka, Japonsko, Artery. 1988;15(4):217-24

Účinek glykolipidových (GL) a fosfolipidových (PL) částí získaných z chlorelly na úrovní hladiny séra lipidů a fekálního výměšování stereoidů bylo zkoumáno u krys krmených cholesterolem. Nárůst hladiny séra lipidů byl utlumen podáním GL, PL a prášku chlorelly v téměř stejném množství. Fekální vylučování stereoidů (převážně cholesterolu, deoxycholinové a litocholinové kyseliny) bylo zvýšeno podáním GL a PL částí. Usuzuje se, že podání jednotlivých částí snižuje vstřebávání exogenních steroidů a podporuje pohyb žlučových kyselin v játrech k potlačení hladiny séra cholesterolu způsebené přísunem stravy s vysokým obsahem cholesterolu.

Účinky spiruliny na hypercholesterolemii a tučná játra u krys. T. Kato a K. Takemoto, 1984. Saitamská lékařská fakulta, publikováno v Japan Nutr. Foods Assoc. Journal. 37:323, Japansko

Krysy krmené základní stravou obsahující 1% cholesterolu vykazovaly zvýšenou celkovou hladinu cholesterolu a fosfolipidů v séru. Ta byla jasně snížena u krys krmených základní stravou obsahují 16% spiruliny a 1% cholesterolu. Výsledky naznačili, že spirulina může zábránit dietní hypercholesteromii a arterioskleróze. Tučná játra způsobená stravou s vysokým obsahem tuků a cholesterolu byla rovněž rapidně snížena podáním spiruliny.

Hormonální potíže

Žádné studie v současnosti.

Hypertenze (Vysoký krevní tlak)

Doplnění výživy prostřednictvím Chlorelly pyrenoidosy u slabé až mírné hypertenze. Merchant RE, Andre CA, Sica DA., Oddělení anatomie a vnitřního lékařství , Virginijská Commonwealth univerzita, lékařská fakulta ve Virginii, Richmond, VA, J Med Food. , podzim 2002;5(3):141-52.

Farmakologická léčba hypertenze snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění, avšak řízené i náhodné klinické experimenty a studie populace rovněž ukázaly, že abnormálně vysoký tlak (KT) může být snížen úpravou stravy a cvičením. Cílem této pilotní studie bylo určit zda denní doplňky stravy obsahující 10 g chlorellových tablet a 100 ml extraktu chlorelly by po dobu dvou měsíců snížily KT u jedinců s průměrným klidovým diastolickým KT (SiDKT) mezi 90 a 115 mm Hg. Bylo přijato třicettři lidí, kteří podstoupili čtyřtýdenní očišťovací období od všech antihypertenzních léčiv během nichž pobírali placebo. Při dokončení tohoto očistného/placebo období se pohlíželo na 24 jedinců jako na cenný materiál po hodnocení (např. SiKT mezi 90 a 115 mm Hg) a ti, dále pokračovali ve studii. Na konci prvního nebo druhého měsíce diety obsahující doplňky chlorelly, průměrná tepová frekvence, klidový systolický KT a SiDKT se změnili pouze nepatrně; po dvouměsíčním podávání chlorelly skupině byl mírný SiDBP 96.5 +/- 6.6. Nicméně heterogenní vzor reakce na chlorellu existoval s 25% (6/24) jedinci, u nichž KT dosahoval daného cíle (SiDKT méně nežl 90 mm Hg). Navíc KT nekorospondentů se nezměnil markantně nad hodnotu očištění. Dotazníky zaměřující se na kvalitu života naznačují, že z hlediska celkového vnímání se zdraví ve spojení s konzumací chlorelly výrazně zlepšilo. Výsledky naznačují, že u některých jedinců se slabou až mírnou hypertenzíí denní podávaní chlorelly, dietního potravinového doplňku, snížilo nebo zachovalo stabilní SiDKT.

Přezkoumání nedávných klinických experimentů u doplňků výživy chlorella pyrenoidosa při léčbě fibromyalgie, hypertenze, a vředové kolitidy. Merchant RE, Andre CA.Virginijská Commonwealth univerzita, Lékařská fakulta ve Virginii, VA. ,Altern Ther Health Med., Květen-Červen, 2001;7(3):79-91

OBSAH: Bylo navrženo, že konzumace "potravin v přírodním stavu" přirozeně bohatých na makroživiny má mnoho přínosů na zdraví u lidí, kteří v opačném případě tráví běžnou nevegetariánskou stravu. Jeden příklad představuje dietní doplněk získaný z chlorelly pyronoidosy, jednobuněčné, sladkovodní zelené řasy bohané na proteiny, vitaminy a minerály.

CÍL: Nalézt důkaz o potenciálu dietních doplňků obsahujících chlorelu za účelem zmírnění vnějších znaků a příznaků, zlepšení kvality života a normalizace tělních funkcí u lidí s chronickými chorobami, obzvláště s fibromyalgií, hypertenzíí a vředovou kolitidů.

FORMA: 'Double-blind', placebo kontrolované, náhodné, klinické experimenty .

UMÍSTĚNÍ: Lékařská univerzita Virginijské Commonwealth univerzity ve Virginii.

PACIENTI: padesátpět jedinců s fibromyalgií, 33 s hypertezí a devět s vředovou kolitidou.

INTERVENCE: Jedincům bylo podáváno 10 g čísté chlorelly ve formě tablet a 100 ml tekutiny obsahující extract chlorelly každý den po dobu dvou až tří měsíců.

HLAVNÍ VÝSLEDKY MĚŘENÍ: U pacientů s fibromyalgií hodnocení bolesti a celkové kvality života. U pacientů s hypertenzí měření klidového diastolického krevního tlaku a hladiny séra lipidů. U pacientů s vředovou kolitidou určení stavu choroby pomocí Indexu činnosti onemocnění.

VÝSLEDEK: Denní doplňky stravy obsahující chorellu mohou snižovat vysoký krevní tlak, snižovat hladiny séra cholesterolu, urychlovat hojení ran a zlepšovat funkce imunity.

ZÁVĚRY: potenciál ke zmírnění příznaků, zlepšení kvality života a normalizaci tělních funkcí u pacientů s fibromyalgií, hypertenzí, nebo vředovou kolitidou navrhuje, že obsáhlejší a komplexnější klinické experimenty chlorelly jsou užitečné.

Imunita

Zvýšení produkce protilátek u myší prostřednictvím potravinového doplňku spiruliny. Hayashi, a spol., Červen, 1994. Kagawanská univerzita výživy, Japonsko, publikováno v periodiku Nutr. Science and Vitaminology, Japonsko. Myši krmené spirulinou vykazovaly zvýšený počet splenických protilátek - produkováním buněk u primárních imunitních reakcí na ovčí červené krvinky (SRBC). Avšak imunoglobulin G (IgG) - producke protilátek v sekundární imunitní reakci byla velmi málo narušena. Procento fagocytických buněk peritoneálních makrofágů u myší krmených stravou obsahující spirulinu, stejně jako proliferace buněk sleziny bylo významně zvýšeno. Přídavek extraktu spiruliny v horké vodě (SHW) k laboratorních kulturám buněk sleziny zřetelně zvýšilo proliferaci těchto buněk, kdežto kultury buněk brzlíků byly téměř nedotčeny. Extrakt spiruliny také značně zvýšil produkci interleukinu-1 (IL-1) z peritoneálních makrofágů. Přidání kultur laboratorních buněk sleziny SHW a také supernatantních makrofágů stimulovaných SHW vedlo ke zvýšení produkce protilátek, což znamená zvýšení počtu PFC. Tyto výsledky navrhují, že spirulina urychluje imunitní reakci, zejména primární reakci, stimulací funkcí makrofág, fagocytózy a IL-1 produkce.

Imunitní potenciál spiruliny u kuřat. M. Qureshi, s spol., Srpen, 1994. Oddělení vědecké associace zabývající se drůbeží, Stát Severní Karolíny, NC., publikováno v periodiku Poultry Science, svazek 73, S1. Strana 46, USA.

Byly zkoumány účinky spiruliny na imunitní funkce kuřat. Makrofágové kultůry léčené voděrozpustým extraktem spiruliny vykazovaly zvýšenou fagocytózu a zvýšenou sekreci uměle vyvolaného nádorového faktoru. Ve druhé studii 0, 10, 100 a 10.000ppm spiruliny v kukuřičné/sojové stravě bylo podáno leghornským kuřatům. U kuřat léčených 10.000ppm spiruliny bylo pozorováno zvětšení brzlíku, vyšší NK činnost a CBH reakce. Procentuelní fagocytické makrofágy a sekundární protilátky byly také vyšší než u neléčených kuřat. Informace vyvozují, že vystavení spirulině zlepšuje činnost imunitního systému u kuřat, aniž by byly nepříznivě ovlivněny jejich další rysy chování.

Fagocytický potenciál felinových makrofágů po vystavení extraktu laboratorní spiruliny rozpustné ve vodě. M. Qureshi, a spol., Leden, 1996. publikováno v Immunopharmacology. in press. USA.

Bronchoalveolární výplach makrofágů izolovaných z koček byl kultivován na skleněném proužku. Makrofágy byly vystaveny extraktu spiruliny plantesis rozpustnému ve vodě v koncentračním poměru 0 až 60 mcg na ml po dobu dvou hodin. Vystavení extraktu spiruliny nezpůsobilo podstatnou makrofágovou cytotoxicitu nad neupravenými konrolami. Makrofágové jednovrstvy od léčených a řízených kultur byly inkubovány s ovčími červenými krvinkami (SRBC) a také s živatoschopnými e. coli. Procentuélní údaje fagocytických makrofágů u obou těchto specifických protilátek byly vyšší (dvojnásobný nárůst u SRBC fagocytózy nad deseti procentní nárůst u absorbce e. coli) u kultur léčených různými koncentracemi extraktu spiruliny. Avšak počet obou druhů částic internalizovaných fagocytickým makrofágem nebyly rozdílné mezi řízenými a léčenými kulturami. Tato data, jež prokázala, že extrakt spiruliny plantesis zvýšil funkce fagocytických makrofágů, naznačuje, že spirulina jako doplněk stravy může zlepšovat potenciál odolnosti proti chorobám u koček.

Zlepšení hladin energie

Žádné studie v současnosti.

Neplodnost

Žádné studie v současnosti.

Onemocnění ledvin

Účinky spiruliny na renální toxicitu vyvolanou anorganickou rtuťí a cisplatinem. H. Fukino, a spol., 1990, publikováno v Eisei Kagaku, 36:5, 1990, Japonsko

Toxicita ledvin způsobená rtuťí byla potlačena podáním spiruliny krysám. Byl zkoumán extrakt spiruliny rozpustný ve vodě obsahující fykocyanin, přírodní modré barvivo. Renální toxicita u krys způsobená para-aminofenolem (analgetikum) a Cisplatinem (lék proti rakovině) byla znatelně snížena fykocaninovám extraktem spiruliny. Zkoumající došli k závěru, že fykocyanin hraje hlavní roli v ochranném účinku spiruliny proti renálnímu selhání způsobené rtuťí a farmakologickými léčivy, a dále, že by spirulina mohla být použitelná při redukci běžné renální dysfunkce.

Účinky spiruliny na nefrotoxicitu u krys. Y. Yamane, a spol., 1988. Chibská universita presentovaná na Ročním symposiu farmakologické společnosti Japonska, 15. dubna , 1988, Japonsko

Těžké kovy a farmaceutická léčiva jsou toxická pro ledviny. Účinky spiruliny na akutní nefritidu způsobené anorganickou rtutí a farmaceutickými léčivy byly zkoumány u krys. Vysoké dávkování rtuťi způsobilo u laboratorních myší nefrotoxicitu naměřenou podle zvyšeného močového dusíku v krvi (BUN), séra kreatinu, močových enzymů alkalinu fosfátu (ALP) a glutamovo-oxaloacetické transamináze (GOT). Když byla krysám podána strava obsahující 30% spirulinu, tyto faktory se znatelně snížily poukazující na detoxikaci ledvin. Byly podány tři skupiny farmaceutických léčiv užívané u lidských jedinců: para-Aminofenol (uklidňujíc účinek /analgetikum), Gentamicin (anti-biotikum) a Cisplatin (protirakovinnový lék). Stav krys se opětovně zlepšil. Studie dochází k závěru, že by spirulina mohla být přínosná u jedinců trpících otravou těžkými kovy a že vedlejší účinky u ledvin se mohou zmírnit při podání spiruliny společně s ostatními léky. Vedlejší účinky omezují dávkování léků a zpomalují proces rekonvalescence, takže je možná kratší doba pro uzdravení.

Jaterní potíže

Účinky spiruliny na hypercholesterolemii a na tučná játra u krys. T. Kato and K. Takemoto, 1984. Saitamská lékařská fakutla, publikováno v periodiku Japan Nutr. Foods Assoc. 37:323, Japonsko

Krysy krmené základní stravou obsahující 1% cholesterolu vykazovaly zvýšenou hladinu celkového cholesterolu a fosfolipidů v séru. Ta byla evidentně snížena u krys krmených základní stravou obsahující 16% spiruliny a 1% cholesterolu. Výsledky naznačily, že spirulina může zabránit dietární hypercholesterolemii a arterioskleroze. Tučná játra způsobená stravou z vysokým obsahem tuku a cholesterolu byla také rapidně snížena podáním spiruliny.

Zprávy "Účinky chlorelly na hladinu cholesterolu v séru a játrech " (Výzkum Wakahiské nemocnice ve Fukuoce, Japonsko) prokázaly, že u šestnácti pacientů, kterým bylo denně podáváno dvacet tablet chlorelly po dobu tří měsíců bez jakýchkoli ostatních anticholesterolových léků, se hladina cholesterolu znatelně snížila.

Nízká hladina albuminů

Žádné studie v současnosti.

Nízký počet bílých krvnek

Žádné studie v současnosti.

Menopauza

Žádné studie v současnosti.

Menstruační potíže

Žádné studie v současnosti.

Rtuťovo-amalgamové zubní výplně

Účinek spiruliny na renální toxicitu vyvolanou anorganickou rtuťí a cisplatinem. H. Fukino, a spol., 1990, publikováno v Eisei Kagaku, 36:5, 1990. Japanonsko

Toxicita ledvin způsobená rtuťí byla potlačena podáním spiruliny krysám. Byl zkoumán extrakt spiruliny rozpustný ve vodě, který obsahoval fykocyanin, přírodní modré barvivo. Renální toxicita u krys způsobená para-aminofenolem (analgetikum) a Cisplatinem (protirakovinný lék) byla znatelně snížena fykocyaninovým extraktem spiruliny. Zkoumající došli k závěru, že fykocyanin hraje hlavní roli při ochraně spiruliny proti ledvinovému selhání způsobenému rtuťí a farmaceutickými léčivy, a že spirulina může být vhodná pro redukci běžné renální dysfunkce.

Migréna nebo bolesti hlavy

Žádné studie v současnosti.

Skleróza multiplex

Žádné studie v současnosti.

Osteoporóza

Žádné studie v současnosti.

Potíže v těhotenství

Žádné studie v současnosti.

Záření

Spirulina- přírodní sorbent radionukleidů. L.P. Loseva a I.V. Dardynskaya, Září, 1993. Výzkumný institut radiologie, Minsk, Belorusko, 6. Int'l Kongres aplikované algeologie, Česká republika, Bělorusko. Spirulina, přírodní doplněk stravy, snížila hladiny radioaktivity v moči do 50% za pouhých dvacet dní. Tento výsledek byl dosažen podáním 5 gramů denní dávky dětem na Institutu radiologie v Minsku, Bělorusku. Institut vyvinul program k léčbě sta dětí každých dvacet dní. Tato zpráva z roku 1993 potvrzuje výzkum provádění v letech 1990 až 91 zaměřující se na přínos spiruliny na zdraví dětí s nemocemi ze záření. Je zakončena větou : "Užívání spiruliny snižuje dávku radiačního zatížení získaného z potravy kontaminované radionuklidy, Cesium-137 a Stroncium-90. Spirulina má příznivý vliv na normalizaci adaptativního potenciálu dětského organismu u dlouhověké, nízké dávky záření."

Prostředky k normalizaci hladin imunoglobulinu E za využití potravinového doplňky spiruliny. L. Evets, a spol., 1994. Grodenský státní lékařský ústav, Komise ruské fedarace pro patenty a obchod. Patent (19)RU (11)2005486. 15.leden, 1994. Rusko, Imunoglobulin E (IgE) dětí žíjící ve vysoce radioaktivních oblastech je vysoko nad normálem. Studie na 270 dětích ukazují, že denní konzumace přibližně pěti gramů spiruliny ve formě tablet normalizovala IgE během šesti týdnů. U dětí, kterým nebyla podána spirulina, se hladina IgE nezměnila. Žádné vedlejší účinky nebyly pozorovány. Spirulina snížila množství IgE v krvi, což vede k normalizaci a snížení alergií.

Radioochranný účinek extraktu spiruliny u kostní dřeně myší zkoumaný pomocí mikronukleového testu. P. Qishen, Kolman a spol., 1989. V Toxikologické dokumentaci 48: 165-169, Čína

Radioochranný účinek extraktu spiruliny byl zkoumán za použití mikronukleového testu u polychromatických erytrocytů kostní dřeně myší. Extrakt způsobil znatelnou redukci mikronukleové frekvence vyvolané gama zářením.

Radioochranné účinky vodního extraktu z chlorokokal sladkovodní řasy (Chlorella) u myší a krys. Rotkovska D; Vacek A; Bartonickova A ;Strahlenther. Onkologie listopad 1989;165(11):813-6

U experimentů na myších a krysách byl účinek zkoumán jedním podáním růstového faktoru. Po injekčním podání této látky se počet haemopoetických kořenových buněk v kostní dřeni a slezině myší (CFUs) zvýšil, stejně jako jejich přežití po ozáření. Ozáření smrtelnou dávkou gama záření dvacetčtyři hodin po injekčním podání Ivastimulu přežil vysoký počet myší a krys s porovnáním se neléčenými. První den po podání Ivastimulu byly myši chráněny proti krátkému a dlouhotrvajícímu ozáření. Ochranný účinek Ivastiumulu byl pozorován po intraperitoneálním, intravaskulárním a subkutánním podání.

Revmatoidní artritída

Žádné studie v současnosti.

Smog a znečištění

Žádné studie v současnosti.

Kuřáci

Žádné studie v současnosti.

Stres

Supernatantní kultury chlorelly (CVS) snižuje psychický stres vyvolaný apoptózou u tymocytů myší. Hasegawa T, Noda K, Kumamoto S, Ando Y, Yamada A, Yoshikai Y.,Výzkumné laboratoře, Chlorella Industry Co. Ltd, 1343 Hisatomi, Chikugo City, 833-0056, Fukuoka, Japonsko. Int J Immunopharmacol., listopad 2000;22(11):877-85

Glykoprotein připravený ze supernatantních kultur chorelly (CVS) je biologický modifikátor odezvy (BRM), jež se projevuje ochranými činnostmi proti nádorovým metastázám a 5-fluororacilně vyvolané imunosupresi. Zde poukazujeme na to, že orální podání CVS zabránilo znatelně apoptóze tymocytů u myší vystaveným psychickému stresu v komunikačním boxu Myši byly vystaveny čtrnáct dní emočnímu stresu, kdy byly svědky elektrických šoků, kterým byly vystaveny jiné myši. Množství tymocytů, zejména CD4(+)CD8(+) populace se znatelně snížila a apoptické buňky zhodnoceny Annexin V vyjádřením, byly recipročně zvýšeny po vystavení psychickým stresem. Podání supernatantní kultury chorelly (CVS) znatelně potlačilo zvýšení hladiny séra kortikosteronu u myší vystavených psychickému stresu. Tyto výsledky naznačují, že CVS předchází psychickému stresu a zachovává homeostázu vzhledem ke změnám vnějšího prostředí.

Hučení v úších

Žádné studie v současnosti.

Vředová kolitida

Prozkoumání posledních klinických experimentů týkající se doplňku výživy Chlorella pyrenoidosa při léčbě fibromyalgie, hypertenze a vředové kolitidy. Merchant RE, Andre CA.Virginijská Commonwealth univerzita, lékařská fakulta ve Virginii, Richmond, VA., Lékařství alternativních terapií, Květen-Červen, 2001 ;7(3):79-91

OBSAH: Bylo navrženo, že konzumace "potravin v přírodním stavu" přirozeně bohatých na makroživiny má mnoho přínosů na zdraví u lidí, kteří v opačném případě přijímají běžnou nevegetariánskou stravu. Jeden příklad představuje dietní doplněk získaný z chlorelly pyronoidosy, jednobuněčné, sladkovodní zelené řasy bohané na proteiny, vitaminy a minerály.

CÍL: Nalézt důkaz o potenciálu dietních doplňků obsahujících chlorellu za účelem zmírnění subjektivních znaků a příznaků, zlepšení kvality života a normalizace tělních funkcí u lidí s chronickými chorobami, obzvláště s figromyalgií, hypertenzíí a vředovou kolitidou.

FORMA: 'Double-blind', placebo kontrolované, náhodné, klinické experimenty.

UMÍSTĚNÍ: Lékařská univerzita Virginijské Commonwealth univerzity ve Virginii.

PACIENTI: padesátpět jedinců s figromyalgií, 33 s hypertezí a devět s vředovou kolititdou.

INTERVENCE: Jedincům bylo podáváno 10 g čísté chlorelly ve formě tablet a 100 ml tekutiny obsahující extrakt chlorelly každý den po dobu dvou až tří měsíců.

HLAVNÍ VÝSLEDKY MĚŘENÍ: U pacientů s fibromyalgií hodnocení bolesti a celkové kvality života. U pacientů s hypertenzí měření klidového diastolického krevního tlaku a hladiny séra lipidů. U pacientů s vředovou kolitidou určení stavu choroby pomocí Indexu činnosti onemocnění.

VÝSLEDEK: Denní doplňky stravy obsahující chorellu mohou snižovat vysoký krevní tlak, snižovat hladinu séra cholesterolu, urychlovat hojení ran a zlepšovat funkce imunity.

ZÁVĚRY: potenciál chlorelly ke zmírnění příznaků, zlepšení kvality života a normalizaci tělních funkcí u pacientů s fibromyalgií, hypertenzí, nebo vředovou kolitidou navrhuje, že obsáhlejší a komplexnější klinické experimenty chlorelly jsou užitečné.

Vředy

Orální podání jednobuněčné zelené řasy chlorella vulgaris zamezuje vzniku stresem vyvolaných vředů. Tanaka K, Yamada A, Noda K, a spol., Planta Med, říjen 1997;63(5):465-6.

Orální podání suchého prášku chlorelly vulgaris prokázal zřejmé profylaktické účinky u vředů. Chlorella může zamezit vzniku vředů převážně díky "imuno-mozkovo-střevnímu" propojení a díky ochraně žaludeční sliznice vlastními charakteristickými vlastnostmi.

Úbytek nebo přírůstek na váze

Pozorování zaměřené na zužitkování spiruliny jako adjuvantního nutričního faktoru u léčby onemocnění doprovázených nutričním deficitem. V. Fica, a spol., 1984. Druhá lékařská klinika, Spitaluijská klinika, Bukurešť. Med. Interna 36 (3). Rumunsko. (v rumunštine).

Tablety spiruliny byly podány dvacetijedna pacientům, kteří vykazovali různé nutriční nedostatky. Trpěli úbytkem hmotnosti následkem resekce žaludku, tuberkulózní infekce, chronické pankreatidy a gastritidy, revmatické artritidy, anémie a diabetu mellitu. Za pomoci spiruliny se hmotnost pacientů zvýšila a zlepšil se jejich proteinogram.

Klinická a biochemická zhodnocení spiruliny s ohledem na použití při léčbě obezity. E.W. Becker, a spol., 1986. Inst. Chem. Pfanz. Publikováno v Nutrition Reports Int'l, svazek 33, číslo 4, strana 565. Německo

Studie týkající se spiruliny a obezity